Aannamebeleid

Preventie- en aannamebeleid begeleiders bij Volleybalvereniging Captains***Kangeroe

Onze vereniging vindt het belangrijk om haar leden en overig nauw betrokkenen zoveel mogelijk te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. Praktijkvoorbeelden hebben ons geleerd dat je een pleger van grensoverschrijdend gedrag niet herkent aan zijn of haar uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Ons werd geadviseerd (o.a. door het NOC*NSF) om een goed aannamebeleid te formuleren waarmee hopelijk ernstige problemen kan worden voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen immers eerder afgeschrikt worden om binnen onze vereniging een functie te vervullen. Wij gaan daarom één of meerdere van onderstaande stappen doorlopen met nieuwe kaderleden, trainers, coaches, begeleiders, allen verder te noemen als begeleider. Deze stappen zijn:

 • Wij houden een kennismakingsgesprek
 • Indien mogelijk checken wij referenties bij een club waar de begeleider vandaan komt
 • Wij vragen een VOG aan voor de begeleider en zullen dit elke 3 jaar herhalen
 • Als de begeleider nog geen lid is van de Nevobo, dan maken wij hem/haar lid. Mocht de begeleider -om welke reden dan ook- geen lid kunnen worden van de Nevobo, dan laten wij de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte.
 • Wij gaan de begeleider zelf ook op de hoogte brengen van de gedragsregels. Ook worden de gedragsregels op onze website vermeld, zodat alle betrokkenen bij onze vereniging op de hoogte kunnen zijn van deze gedragsregels.

Gedragsregels

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op kaderleden, trainers, coaches, begeleiders (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

De gedragsregels vormen een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Deze gedragsregels zijn ( anders dan eventuele omgangsregels) afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bij onze vereniging is de VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de vereniging bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Contactgegevens van onze VCP zijn te vinden op deze website onder Contact.