Aanmelding Fit & Fun

machtigt hierbij de penningmeester van Volleybalvereniging Captains***Kangeroe om van
per kwartaal bedragen af te schrijven wegens contributie op rekeningnummer NL93RABO03249.95.717 t.n.v. Volleybalvereniging Captains***Kangeroe. Van te voren aangekondigde contributiewijzigingen kunnen zonder mijn tussenkomst door de penningmeester met de bank worden geregeld. Ik heb het recht om het geïncasseerde bedrag terug te boeken voor een termijn van 56 kalenderdagen.

TOESTEMMINGSVERKLARING AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Ook wij als sportvereniging zijn verplicht de leden te vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en publicatie van beeldmateriaal.