Ereleden van Kangeroe gehuldigd

Op 15 juni vond, na een coronaonderbreking van twee jaar, weer een Algemene Ledenvergadering plaats. Deze werd gehouden in de kantine bij Beach&Teach, aangezien in sporthal de Meet een nieuwe vloer wordt gelegd en alle attributen in kleedkamers en de kantine staan gestald.

De opkomst was jammer genoeg niet massaal, we menen daaruit op te maken dat de tevredenheid binnen onze vereniging positief is.
Na goedkeuring van de notulen van de vorige ALV, deelde de voorzitter Herre Oosterhof mee dat de kascontrole heeft plaatsgevonden, is goedgekeurd en aan penningmeester Gerard Muis decharge wordt verleend. Hierna volgde de toelichting van onze begroting. Gerard is verheugd te melden dat Kangeroe financieel gezond is.

Na de overige vaste agendapunten werden twee leden van Kangeroe als erelid benoemd.
Aafje de Vries en Gernand de Boer voelen zich zeer vereerd met deze onderscheiding. Zij krijgen alle lof toebedeeld voor de onvermoeibare inzet voor onze club. Hun eerste actieve voetsporen dateren vanaf decennia terug, tot in de jaren 80 van de vorige eeuw!
Zie foto’s van deze huldiging.

Op deze plek willen we graag meedelen dat Kangeroe vanaf september gaat functioneren als Supportclub. Door het aantrekken van meer expertise middels professionals, hoopt Kangeroe de (volleybal)sport dusdanig naar een hoger plan te brengen, dat het voor zowel spelers als trainers als scheidsrechters en vrijwilligers een flinke dosis zelfvertrouwen geeft. Sporten moet leuk zijn. Door vakkundige begeleiding leidt dat tot hoger technisch niveau en daardoor veel spelvreugde, wat ook weer zijn uitstraling heeft naar inzet van vrijwilligers. Ook zal dit zijn weerklank vinden in het aantrekken van nieuwe leden.
Kangeroe wil als Supportvereniging ook veel betekenen voor omliggende verenigingen. Zij zoekt graag samenwerking en nodigt besturen van andere verenigingen uit om gezamenlijk bijvoorbeeld trainersopleidingen en scheidsrechterbegeleiding op te starten. Door het netwerk te vergroten kunnen krachten worden gebundeld waarvan iedereen kan profiteren. Onderling kan worden besproken waar de speerpunten liggen en waar behoefte aan is.
In dit alles wordt Kangeroe zowel financieel als adviserend ondersteund door de Nevobo. Ook de gemeente draagt financieel een steentje bij en biedt tevens de faciliteiten voor het ontwikkelen van sportactiviteiten.

Het bestuur van Kangeroe ziet als Supportclub het samenwerkingsverband verwachtingsvol tegemoet.